ESF Souhrnné informace

image001Úvod | Souhrnné informace | Dokumenty ke stažení | Fotogalerie

Souhrnné informace o realizovaném projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/02.0011
Název projektu Centrum vzdělávání pro pracovníky ve školství
Příjemce Dům dětí a mládeže Sova Cheb
Datum zahájení realizace 1.5.2010
Datum ukončení realizace 30.4.2011
Partneři projektu -
Stručný popis průběhu realizace projektu
Projekt byl zahájen 1. 5. 2010. Po vybavení nutným materiálem došlo k realizaci vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky ve školství a pro pedagogické pracovníky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.Pro vedoucí pracovníky byly určeny zejména vzdělávací programy „Ředitelův nápovědník“ a Projektové řízení. Pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení byly realizovány vzdělávací programy z různých zaměřené na různé oblasti vzdělávání dětí a mládeže:- psychologická a pedagogická diagnostika (a její využití v praxi),- dopravní výchova ve škole,- BOZP zaměřená na školní praxi a na tělesnou výchovu,- geografie (naučné stezky Karlovarského kraje),- výtvarná výchova zaměřená na osvědčené a netradiční techniky (keramika, výroba ručního papíru, práce s kůží).Těchto vzdělávacích programů se během realizace projektu zúčastnilo celkem 351 vedoucích a pedagogických pracovníků.

Na závěr projektu byla uspořádána konference, na níž byl zhodnocen přínos projektu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v karlovarském regionu. Podněty a připomínky z konference budou využity pro vzdělávací aktivity v dalším období.

Na základě připomínek účastníků vzdělávacích programů bylo zpracováno 7 metodických listů pro potřeby škol a školských zařízení.

Dále byly předloženy inovované návrhy na akreditaci vzdělávacích programů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto návrhy byly akceptovány a na závěr projektu byla akreditace bez připomínek udělena všem sedmi návrhům.

Dosažené cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Centra vzdělávání pracovníků ve školství, z důvodu podpory zkvalitňování systému vzdělávání vedoucích pracovníků a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zejména v Chebském regionu.Projekt naplnil stanovené specifické cíle, jako jsou podpora zvýšení profesních kompetencí, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity DVPP, zajištění časové a dojezdové dostupnosti, komplexnost vzdělávacích služeb.Vytvořením Centra vzdělávání pracovníků ve školství při DDM Sova Cheb, realizací všech plánovaných vzdělávacích programů, vytvořením metodických listů a inovovanou akreditací vzdělávacích programů byly naplněny cíle vycházející z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání v Karlovarském kraji.
Zpětná vazba od cílových skupin
Během realizace projektu docházelo frekventanty k připomínkování obsahové stránky vzdělávacích programů. Tato zpětná vazba se stala jedním ze základů vyhodnocení vzdělávacích aktivit a cennými podněty podstatně napomohla při přípravě metodických listů a k inovaci podkladů určených k zaslání akreditační komisi MŠMT ČR.
Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele
Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

1

1

Počet podpořených osob – celkem

150

351

Počet úspěšně podpořených osob

140

351

 Publicita projektu

Publicita a informovanost o projektu byla zajišťována tak, že školám a školským zařízením byly rozeslány nabídkové listy ke každému vzdělávacímu programu.Na vlastní webové stránce (www.ddmcheb.cz) byly zveřejněny základní údaje o projektu a o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.Na vchodech do obou budov, v nichž probíhají vzdělávací programy, jsou informační tabulky o projektu.V souladu s manuálem vizuální identity jsou označeny příslušnými logy písemnosti projektu, vybavení projektu (hmotný majetek) a propagační předměty (propisovačky, bloky, desky na písemnosti, závěsné šňůrky) a při realizaci vzdělávacích programů (vlaječky).Účastníci vzdělávacích programů obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávacích programů a metodické materiály s označením dle pravidel vizuální identity projektu.Publicita a informovanost o projektu byla zajišťována také na závěrečné konferenci k výsledkům a průběhu projektu.
Webové stránky projektu
www.ddmcheb.czodkaz Centrum vzdělávání pracovníků ve školství

 Udržitelnost projektu

V rámci udržitelnosti projektu budou nadále realizovány vzdělávací programy v souladu s aktuálními potřebami DVPP v regionu. K tomu budou nadále sbírány a vyhodnocovány informace z MŠMT ČR, ze škol a školských zařízení, které tento proces pomohou zkvalitňovat a inovovat.
Problémy při realizaci
1. Zdlouhavý proces při předání finančních prostředků z účtu města Cheb na účet DDM Sova Cheb (schvalováno zastupitelstvem města jako rozpočtová změna).2. Nevhodně zvolený začátek projektu, čímž vznikly potíže při plynulosti jeho realizace.
Horizontální témata
Rovné příležitosti
Projekt byl nediskriminační a naplnil zásady rovných příležitostí, neboť do projektu se mohl zapojit každý pedagogický pracovník bez rozdílu pohlaví, sociálního postavení, národnosti či zdravotního stavu.Výstupy může využívat každý pedagogický pracovník škol a školských zařízení.
Udržitelný rozvoj
Projekt svou podstatou vytvořil podmínky pro vlastní udržitelnost. Jeho výstupy (metodické listy, nově akreditované vzdělávací programy) mají dlouhodobou hodnotu přesahující jeho trvání. Cílové skupiny je mohou dlouhodobě využívat a tím nadále přispívat k naplňování cílů projektu. Projekt po svém skončení generuje minimální náklady na údržbu.
Výstupy/produkty projektu
 
Typ
Název
Stručný popis
Dostupnost
1
Metodický list
BOZP ve školní praxi
Ochrana zdraví žáka při výuce a při mimoškolních aktivitách, odpovědnost učitele MŠ, ZŠ a SŠ za bezpečnost žáků
www.ddmcheb.cz
2
Metodický list
Učitel Tv mezi paragrafy
Ochrana zdraví žáka v hodinách Tv, odpovědnost učitele ZŠ a SŠ za bezpečnost žáků
www.ddmcheb.cz
3
Metodický list
Základy keramiky
Postup zpracování keramického výrobku (např. příprava materiálu, hrnčířský kruh, glazování, vypálení)
www.ddmcheb.cz
4
Metodický list
Dopravní výchova
Dopravní výchova ve školní praxi
www.ddmcheb.cz
5
Metodický list
Psychologická diagnostika
Možnosti využití psychologické diagnostiky v pedagogické praxi
www.ddmcheb.cz
6
Metodický list
Výroba ručního papíru
Postup zpracování ručního papíru, barvení a výroba ozdobných předmětů
www.ddmcheb.cz
7
Metodický list
Naučné stezky
Naučné stezky Karlovarského kraje vhodné pro výlety a exkurze žáků ZŠ a SŠ
www.ddmcheb.cz